| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

samuslimcom

Page history last edited by samuslimcom 3 weeks, 4 days ago

3 ข้อต้องดูให้ดีก่อนเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน

Samuslim เว็บวาไรตี้นำเสนอบทความหลากหลายประเภท วันนี้นำบทความจากเว็บไซต์ของเรามาฝาก สำหรับคนที่กำลังมองหาบริษัทรับสร้างบ้าน จะต้องรู้อะไรบ้าง และมีวิธีการตรวจสอบบริษัทรับสร้างบ้านนั้นอย่างไรมาแนะนำค่ะ

1. ให้คุณเช็กประวัติการร้องเรียน

2. ตรวจสอบความคืบหน้างานสม่ำเสมอ โดยที่จะต้องระบุในสัญญาไว้ว่าในแต่ละช่วง แต่ละวันนั้นจะต้องเสร็จอะไรบ้างส่วนไหนและถ้าหากบริษัทผิดสัญญาจะต้องทำอย่างไร และรับผิดชอบอย่างไร

3. ค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้าน คุณจะต้องมีสัญญาเกี่ยวกับ Bill of Quantity เป็นสัญญาแนบท้ายกับสัญญาว่าจ้าง ซึ่งในนั้นจะระบุเกี่ยวกับสาธาณูปโภค งานสถาปัตยกรรมงานโครงสร้างและงานระบบไฟฟ้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของบ้านและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญ คือการกำหนด “ค่าปรับหากงานที่ทำอยู่เกิดความล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.